Op vrijdag 12 april vond de jaarvergadering van Senioren Gennep plaats in een prettige sfeer, waarbij de verschillende agendapunten soepel werden behandeld. Voorzitter Gerard van Thiel  ontving tijdens de vergadering diverse complimenten van de aanwezigen. Dat gold ook voor de secretaris die heel veel werk voor de nieuwe statuten, het huishoudelijk reglement de privacyregels, het jaarverslag en de ledenpasjes heeft verricht. De penningmeester werd speciaal bedankt voor zijn uitmuntende boekhouding, vooral in een druk jaar waarin er naast een naamswijziging ook een fusie met het GON plaatsvond. Scheidend bestuurslid Willemien Janssen werd hartelijk bedankt voor haar toewijding gedurende de afgelopen 3 jaar. Gelukkig zal zij Senioren Gennep blijven steunen op een ander vlak. Haar inzet werd beloond met een warm applaus van de aanwezigen en een bos bloemen en flesje van het bestuur.

Tevens werd Toos Basten verwelkomd als nieuw bestuurslid, waarbij zij zich kort voorstelde aan de leden. Om 15.45 uur sloot de voorzitter de vergadering af, waarna de aanwezigen nog samen genoten van een drankje.

het jaarverslag
de (concept) notulen
het financieel verslag

Agenda ledenvergadering

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen.
3. Goedkeuring van de notulen van de ledenvergadering van 1 december 2023
4. Behandeling van het jaarverslag 2023
5. Behandeling van het financieel verslag 2023
6. PAUZE: in de pauze kunt u kijken naar een fotocollage: “Het jaar 2023 in beeld”
7. Het verslag van de kascontrolecommissie
8. Nieuw te benoemen lid van de kascommissie., de nieuwe pasjes