Vr.  01/12   Kort verslag van de ledenvergadering

Op vrijdag 1 december kwamen bijna 60 leden naar de Goede Herder waar een extra ledenvergadering werd gehouden om drie belangrijke documenten vast te stellen.
De leden hebben unaniem de nieuwe statuten goedgekeurd. Binnenkort gaat het bestuur naar de notaris om deze statuten formeel te laten passeren. En ook zijn met een paar kleine aanpassingen een fonkelnieuw huishoudelijk reglement en privacyreglement vastgesteld.

In de pauze speelden we de enige echte Senioren Gennep Quiz. De vragen leken makkelijk maar er zaten een paar instinkers bij. Twee deelnemers hadden 20 van de 24 vragen goed. Met het beantwoorden van de benaderingsvraag werd er daarna één winnaar uitgeroepen.

De voorzitter heeft de leden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Vanaf  1 januari gaat Senioren Gennep zich aansluiten bij de Koepel Gepensioneerden. Dat is een grote koepel die de belangen van bijna 3 miljoen senioren behartigt. Deze stap was nodig omdat de Unie KBO op 31 december aanstaande wordt opgeheven.
Het bestuur is bezig met het inrichten van een nieuwe ledenadministratie en ook het magazine gaat veranderen.  Het bestuur onderzoekt de komende tijd op welke manier we aan betaalbare ledenpasjes kunnen komen. We raden u aan voorlopig het oude KBO-pasje te gebruiken.
In december heeft u de nieuwsbrief van december/ januari ontvangen. In januari komt er dus geen nieuwsbrief. In plaats van het KBO-PCOB blad krijgt u 11 x per jaar het blad Vijftig+. Dat vindt u begin januari in uw brievenbus. We hopen dat u het graag gaat lezen.

Klik hier om het definitieve privacy reglement, zoals vastgesteld in de vergadering,  te downloaden  (pdf document)

Klik hier om het  huishoudelijk reglement, zoals vastgesteld in de vergadering, te downloaden (pdf document)

Agenda ledenvergadering 01-12-2023

page1image46073056 page1image46073264
voor de ledenvergadering van Senioren Gennep op 1 december 2023 om 14.00u in de Goede Herder

Agenda

 1. Opening door de voorzitter, de heer Gerard van Thiel.
 2. De notulen van de ledenvergadering van 24 april 2023De notulen liggen ter inzage in de Goede Herder en zijn te lezen op: www.seniorengennep.nl
 3. Informatie over de voorgenomen aansluiting bij de Koepel van Gepensioneerden.
  Toelichting:Op 31 december a.s. wordt de Unie KBO opgeheven. Aangezien belangenbehartiging hoog in ons vaandel staat, heeft het bestuur onderzocht op welke wijze onze vereniging aansluiting kan vinden bij een landelijke koepel. We hopen u op deze ledenvergadering voor te kunnen leggen dat we willen aansluiten bij de Koepel van Gepensioneerden. Deze koepel herbergt meer dan 80 onafhankelijke seniorenverenigingen.Mondeling zal de voorzitter toelichten wat de stand van zaken is en welke consequenties de aansluiting heeft voor de ledenadministratie en het magazine.
 4. Goedkeuring van de concept statuten Senioren Gennep en goedkeuring van het Huishoudelijk Reglement met als bijlage het privacyreglement.
  Toelichting:
  Het bestuur van Senioren Gennep heeft de afgelopen maanden nieuwe statuten opgesteld. Deze statuten zijn een stuk korter en leesbaarder geworden dan het oude exemplaar uit 1995. Ook heeft het bestuur een huishoudelijk reglement opgesteld en daaraan als bijlage een nieuw privacy reglement toegevoegd.Deze drie documenten moeten door de leden worden goedgekeurd.
  Ter goedkeuring is vereist dat 2/3 van de leden aanwezig is en de meerderheid instemt
  met de voorgestelde gewijzigde versie. Aangezien we dit quorum niet zullen halen, is een
  2e vergadering nodig. Die 2e vergadering houden we na de pauze.
  De drie documenten liggen ter inzage in de Goede Herder en zijn te lezen op: www.seniorengennep.nl. Zie op de website onder het kopje: Organisatie – Ledenvergadering Een schriftelijk exemplaar is op te vragen bij de secretaris:
  secretaris@kbo.nl of via telefoonnr. 06-12 35 35 00
 5. PAUZE: we houden een Senioren QUIZ en we serveren een drankje en een hapje
 6. 2e LedenvergaderingDe voorzitter nodigt de aanwezigen uit in te stemmen met de statuten, het huishoudelijk reglement en het privacyreglement. De stemming gebeurt met handopsteken.
 7. Rondvraag en sluiting

page1image46073472 page1image46073680 page1image46073888 page1image46074096 page1image46074304 page1image46074512 page1image46074720 page1image46074928

Klik hier om het  huishoudelijk reglement, zoals vastgesteld in de vergadering, te downloaden
(pdf document)

Klik binnenkort hier om definitieve staturen te downloaden zoals in de vergadering vastgesteld.  (pdf document)

Klik hier om het definitieve privacy reglement, zoals vastgesteld in de vergadering,  te downloaden  (pdf document)